ในเดือนธันวาคมปีค.ศ.2019 บริษัทOSGเข้าซื้อแผนกเทคโนโลยีขึ้นรูปแบบเย็น(Cold Forming)