ปรับปรุงคุณภาพ spline โดยการตั้งค่าล่วงหน้า od เบี่ยงเบนการรักษาความร้อน